چرا رنگ بعضی دندانها بعد از عصـب کشی تیره می شود؟

این مشکل معمولا به کار دندانپزشک بر میگردد. بعد از اتمام درمان بایستی حتما ماده پرکردگی ریشه ( گوتاپرگا) از داخل تاج و 2 میلی متر بالای کانال عصب در آورده شود . در غیر این صورت با گذشت زمان رنگدانه های این ماده از طریق لوله های عاجی نفوذ کرده و رنگ تیره ایجاد می کنند که البته با استفاده از بلیچینگ و ترمیم های زیبایی درمان می شود.