تاثیر آدامس بر پوسیدگی دندان

آدامس بدون قند در جلوگیری از پوسیدگی بسیار موثر هستند و این به علت افزایش ترشح بزاق می باشد که سبب کاهش خاصیت اسیدی محیط دهان می گردد.

تحقیقات نشان می دهد که آدامس بدون قند نه تنها عامل پوسیدگی دندان نیست بلکه استفاده از آن بعد از مصرف موادغذایی چسبنده ای مانند چیپس و پفک و شکلات سبب کاهش میزان پوسیدگی می گردد. از آنجایی که بزاق عامل مهمی در پیشگیری از بیماری های دهان بوده  و شستشوی دائم محیط را انجام می دهد مصرف موادی مثل سبزیجات یا آدامس سبب افزایش این مکانیسم می شود و در افرادی که کاهش ترشح بزاق دارند قویا توصیه میشود.