عصب کشی (راهنمای بعد از درمان)

در تمام کتب معتبر عصب کشی قید شده که درد بعد از انجام ریشه تا 2 هفته طبیعی است . گرچه ممکن است شما بعد از درمان هیچگونه دردی نداشته باشید.
در صورتی که بعد از درمان به محض بستن دندانهایتان درد شدید شود، نشانه بلندی ترمیم است و باید دندانپزشک آن را کوتاه کند.
در صورت وجود درد خودبه خود با مصرف مسکن معمولا قابل کنترل است . در دردهای بسیار شدید تزریق دگزامتازون توصیه می شود. در صو.رتی که حین درمان دچار ورم صورت یا آبسه شدید باید مصرف انتی بیوتیک طبق نظر پزشک انجام شود.
یادتان نرود چون معمولا دندان عصب کشی شده به علت پوسیدگی زیاد تاج ضعیفی دارد استفاده از روکش توصیه می شود.